หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานแข่งขันทักษะวิชาการ "ปริยัติสามัญ สู่ด้ามขวานทอง ออนไลน์วิชาการ" ระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้)
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564
ณ ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 พระครูสิริวินัยบรรหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
2 พระสิริปัญญาคุณ ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา คณะกรรมการอำนวยการ
3 พระครูพิทักษ์เจติยานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบรมธาตุไชยาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
4 พระครูรัตนสุตาทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม คณะกรรมการอำนวยการ
5 พระครูสุนทรปริยัติคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม คณะกรรมการอำนวยการ
6 พระครูธีรธรรมานุยุต ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงธรรมพิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
7 พระครูโกศลอรรถกิจ,ดร. ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว คณะกรรมการอำนวยการ
8 พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์,ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
9 พระครูเหมเจติยาภิบาล,ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
10 พระครูภัทรกิจจานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
11 พระครูบวรสรนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
12 พระครูเขมพัชรากร ผู้จัดการโรงเรียนธรรมจักรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
13 พระมหาสัญญา ธีรสญฺญาโม ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
14 พระมหาณรงค์ชัย สุวณฺณวํโส ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม คณะกรรมการอำนวยการ
15 พระปลัดอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
16 พระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
17 พระครูวิริยะกิจโสภิต ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิธรรม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
18 พระครูสุจิณธรรมโสภิต ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
19 พระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
20 พระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
21 นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล นักวิชาการศาสนศึกษา สำนักเขตการศึกษา ปส. เขต 2 รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
22 นายศุภโชค มณีโชติ นักวิชาการศาสนศึกษา สำนักเขตการศึกษา ปส. เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
23 นายเทพนิมิตร กลับกลาย นักวิชาการศาสนศึกษา สำนักเขตการศึกษา ปส. เขต 2 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล นักวิชาการศาสนศึกษา สำนักเขตการศึกษา ปส. เขต 2 ประธานกรรมการบริหารจัดการควบคุมกำกับห้องสอบ
25 นายธรรมนูญ ธรฤทธิ์ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง คณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมกำกับห้องสอบ
26 นายสุกิจ มลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา คณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมกำกับห้องสอบ
27 นายลัทนู โอเอี่ยม ครูโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา คณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมกำกับห้องสอบ
28 นายปรวรรต ศักดิ์พรหม ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง คณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมกำกับห้องสอบ
29 นายณฐกร คชชี ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง คณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมกำกับห้องสอบ
30 นายสุพัฒน์ ไชยคช ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง คณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมกำกับห้องสอบ
31 นายมนัสวี ไชยสาร ครูโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา คณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมกำกับห้องสอบ
32 นางสาวนพวรรณ ขันทะเสน ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว คณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมกำกับห้องสอบ
33 นางสาววิชุตา เรืองรอด นักวิชาการศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง คณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมกำกับห้องสอบ
34 นางสาวนันทิยา นวลรอด ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา คณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมกำกับห้องสอบ
35 นายเทพนิมิตร กลับกลาย นักวิชาการศาสนศึกษาสำนักเขตการศึกษา ปส.เขต 2 เลขานุการกรรมการบริหารจัดการควบคุมกำกับห้องสอบ
36 นายกิตติศักดิ์ อุบล ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน ผู้ประสานงานสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน
37 นางฐานิกา อุบล ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน
38 นางสาวเนตรนภา นุ่มนวล ครู โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน
39 นางสาวปัญจะมา ไกรแก้ว นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา ผู้ประสานงานสนามสอบโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา
40 นางสาวณิชาภัทร สุขสิกาญจน์ ครู โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา
41 นางสาวนวินดา นิลวรรณ ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา
42 นายนิติธร บำรุงภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ผู้ประสานงานสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
43 พระธีรภัทร์ จันทร์ขุน ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
44 นางสาวณัฐกานต์ ทองคง นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
45 นายสมเกียรติ ศรีน้อย นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ ผู้ประสานงานสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่
46 นางสาวกนิษฐา ปานศรี ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่
47 พระใบฎีกาแสนศักดิ์ ปภสฺสโร นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่
48 พระมหากฤษณะ กิตฺติรังษี นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม ผู้ประสานงานสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม
49 นางสาวชญาดา ทองชุม นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม
50 นางสาววรรณิศา ศรีสุขใส ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม
51 นายวรพงศ์ พลเดช นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม ผู้ประสานงานสนามสอบโรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม
52 นายสำเภา ทิพย์แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม
53 นายเฉลิม กลิ้งกลอง นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนสิทธิธรรม คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม
54 นายสิทธิเณศ เห้งทับ ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ ผู้ประสานงานสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์
55 นางสาวอรพรรณ รักษ์เดช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์
56 นายสวัสดิ์ พัฒนศิลป์ ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์
57 นางสาวสุรีย์นิสา ชูทอง ครู โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม ผู้ประสานงานสนามสอบโรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม
58 พระปลัดกฤษดา กิตฺติธโร ครู โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม
59 นางสาวณิชาภัทร ชิตเพชร ครู โรงเรียนพระบรมธาตุไชยาวิทยา คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม
60 นายกิตติคุณ แซ่จิว ครู โรงเรียนพระบรมธาตุไชยาวิทยา ผู้ประสานงานสนามสอบโรงเรียนพระบรมธาตุไชยาวิทยา
61 พระมหานพดล นิพฺภโย ครู โรงเรียนพระบรมธาตุไชยาวิทยา คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระบรมธาตุไชยาวิทยา
62 นางจีระพันธ์ ไชยชนะ ครู โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระบรมธาตุไชยาวิทยา
63 พระสมุห์วัชรินทร์ ทกฺขญาโณ นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม ผู้ประสานงานสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม
64 นางสาวยุวธิดา ไทยเกิด ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม
65 นายสันติพงษ์ สังข์เทพ ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม
66 พระครูปลัดกิตติศักดิ์ อติเมโธ ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม ผู้ประสานงานสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม
67 นางกมลมาสย์ เพ็ชรไข่ นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม
68 นายณัฐพงศ์ ซังเอียด ครู โรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม
69 พระสุขทวี สุวฑฺฒนนาโค ครู โรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย ผู้ประสานงานสนามสอบโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย
70 นายอุกฤษ หีดฤทธิ์ ครู โรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย
71 นางศิริพร ศรีสม ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย
72 พระครูสังฆรักษ์แดนชัย อภิชโย ครู โรงเรียนพุทธวิทยา ผู้ประสานงานสนามสอบโรงเรียนพุทธวิทยา
73 นายโกวิท พูลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนพุทธวิทยา คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพุทธวิทยา
74 นางสาวสิริกร หริรักษ์ ครู โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพุทธวิทยา
75 พระครูธรรมธรกิจจา กิตฺติญาโณ ครู โรงเรียนพุทธวิทยา คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพุทธวิทยา
76 นางสาวจุฬา บุญคล่อง ครู โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม ผู้ประสานงานสนามสอบโรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม
77 นางชนิษฏา สวัสดิรักษา ครู โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม
78 พระธิวดล จิรปุญฺโญ ครู โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม
79 นางสาวศิริขวัญ ชุมนวล นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา ผู้ประสานงานสนามสอบโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา
80 นายจตุพนธ์ บริบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา
81 นางสาวลัดดาวัลย์ ขวัญสง่า นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา
82 นางสาวปนิตา ประทุมสุวรรณ ครู โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา ผู้ประสานงานสนามสอบโรงเรียนหลวงพ่อเดืมประสิทธิ์วิทยา
83 นางสาวเจนจิรา ไฝทอง ครู โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนหลวงพ่อเดืมประสิทธิ์วิทยา
84 นางสาวอวยพร ฉุ้นเขา ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว ผู้ประสานงานสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
85 นางสาวสกุลรัตน์ แซ่ตั้ง ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
86 นางสาวนิตรญา กล้าแข็ง ครู โรงเรียนธรรมจักรวิทยา คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
87 นางสาวบัณฑิตา ชูชื่น นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนธรรมจักรวิทยา ผู้ประสานงานสนามสอบโรงเรียนธรรมจักรวิทยา
88 นางสาวเรสดี บัวสม ครู โรงเรียนธรรมจักรวิทยา คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนธรรมจักรวิทยา
89 นายเจตนิภัทร ชูช่วย ครู โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนธรรมจักรวิทยา
90 นายมนัส พิทักษ์ ครู โรงเรียนสิทธิธรรม ผู้ประสานงานสนามสอบโรงเรียนสิทธิธรรม
91 นางสาวณัฐยาน์ ทองแท้ ครู โรงเรียนสิทธิธรรม คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนสิทธิธรรม
92 นายปรีชา เมืองสุข ครู โรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนสิทธิธรรม
93 นายจักรพงศ ธรรมธนภัทร ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา (สนามสอบวัดสระเรียง)
94 พระธีรภัทร์ จันทร์ขุน ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา (สนามสอบวัดสระเรียง)
95 นางสาวณัฐกานต์ ทองคง นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา (สนามสอบวัดสระเรียง)

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2
เลขที่ 572 วัดสระเรียง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-805342, โทรสาร 075-805342, เว็บไซต์ : www.debsecond.org และ http://www.debsecond.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.