ประชุมผู้บริหารเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564
ประชุมผู้บริหารเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4/2564 วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams มีกรรมการบริหารหรือตัวแทนเข้าร่วม จำนวน 16 โรง ขาดประชุม จำนวน 4 โรง ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  จำนวน 45 รูป/คน โดย พระครูสิริวินัยบรรหาร รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 เป็นประธานการประชุม เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
สรุปการแข่งขันทักษะวิชาการ ดังนี้ 
1. สถานที่บริหารจัดการ ณ ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams
2. สถานที่จัดแข่งขัน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) จำนวน 20 โรง
3. ระยะเวลาจัดแข่งขัน สำนักเขตฯ กำหนด จำนวน 2 วัน
4. วันที่แข่งขัน สำนักเขตฯ กำหนด วันที่ 22 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2565
5. รายการรายการแข่งขัน
5.1 ตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.ต้น/ม.ปลาย
5.2 ตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น/ม.ปลาย
5.3 ตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น/ม.ปลาย
5.4 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ม.ต้น/ม.ปลาย
5.5 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.ต้น/ม.ปลาย
5.6 ตอบปัญหาวิชาสุขศึกษา ม.ต้น/ม.ปลาย
5.7 ตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.ต้น/ม.ปลาย
5.8 ตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.ต้น/ม.ปลาย
5.9 ตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น/ม.ปลาย
5.10 ตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.ต้น/ม.ปลาย
5.10 การบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ม.ต้น/ม.ปลาย
6. ข้อสอบตอบปัญหามีจำนวน 100 ข้อ เวลา 1.30 ช.ม.(ยกเว้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
7. ตอบปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 50 ข้อ เวลา 1.30 ชม.
8. กรรมการคุมสอบประเภทความรู้ (ตอบปัญหา) มาจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ จำนวน 3 รูป/คน โดยผ่านการสมัครจากผู้ประสานงานแต่ละโรงเรียน ผ่าน www.debsecond.net 
9. กรรมการประกอบด้วย
9.1 กรรมการประจำสนามสอบในโรงเรียน จำนวน 1 รูป/คน
9.2 กรรมการประจำสนามสอบต่างโรงเรียน จำนวน 1 รูป/คน
9.3 กรรมการประจำสนามสอบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams
10. ครูประสานงานการจัดสอบระดับโรงเรียน จำนวน 1 รูป/คน
10. ข้อสอบตอบปัญหามาจากการคัดสรรครูในโรงเรียน สพฐ. และครูในสังกัดพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่มีชื่อเสียงออกข้อสอบออนไลน์ผ่าน Microsoft forms และ Google forms
11. คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการคุมห้องสอบ นั้น ทางสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 จะดำเนินสรรหาและแต่งตั้ง
12. การส่งรายชื่อครูและนักเรียนผ่านเว็ปทักษะวิชาการ ได้ส่งได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565
13. รางวัลและเกณฑ์การตัดสิน (เอกสารแนบ)
14. กำหนดการและรายละเอียดการแข่งขัน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขอแสดงความนับถือ
สำนักเขตการศึกษา ปส.เขต 2
วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20:12 น.